Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť JMI TRADE, s.r.o, 027 54 Veličná, Revišné 403 zapísaná na mestskom súde v Žiline, oddiel Sro, vložka 669/L, ICO: 31571310, DIC DPH: SK2020424604 , prevádzkovateľ internetového obchodu www.missha.sk, vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej  „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

Bezpečie vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovania osobných údajov („Zásady“) by sme vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

 

1.   Osobné údaje a ich spracovanie

1.1.  Kategórie osobných údajov

Zhromažďujeme rôzne údaje v závislosti od toho, ktoré z našich služieb využívate.

Pokiaľ u nás nakupujete, zhromažďujeme:

       Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie , v prípade ak platíte bankovým prevodom

       Demografické údaje - krajina .

       Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – nakúpené produkty, zákaznícky segment, objem poskytnutých služieb

Pokiaľ ste registrovaným zákazníkom, zhromažďujeme:

       Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie.v prípade ak platíte bankovým prevodom

       Demografické údaje – krajina.

       Prihlasovacie údaje. Prihlasovacie mená a heslá. Nemáme prístup ku skutočnému heslu.

Pokiaľ od nás odoberáte marketingové správy, zhromažďujeme:

       Meno a kontaktné údaje – e-mailová adresa a krstné meno.

       Demografické údaje – krajina..

Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:

       Údaje z komunikácie medzi internetovým obchodom www.missha.sk a zákazníkom

       Kamerové záznamy z predajne Missha Žilina

 

1.2.  Účely spracovania osobných údajov:

Poskytovanie služieb a ich zlepšovanie. Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k vašej spokojnosti, spracovávame vaše osobné údaje. Konkrétne sem patria:

       Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných či už prostredníctvom našej webovej stránky, mobilnej aplikácie, alebo zákazníckej linky. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy, a pri vybraných údajoch na splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady).

       Upozornenie na dostupnosť tovaru. V prípade, že požiadate o stráženie dostupnosti tovaru, spracujeme vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu.

       Zákaznícka podpora. Na zaistenie zákazníckeho servisu a na odstránenie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy , spracovávame vaše osobné údaje na základe nevyhnutného splnenia týchto zmlúv..

       Komunikácia. Zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s vami a jej individuálneho prispôsobovania. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom, v aplikácii alebo inou formou, aby sme vám pripomenuli, že máte tovar v online košíku, pomohli vám s dokončením vašej objednávky, oznámili vám aktuálny stav vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie alebo k nej od vás získali ďalšie informácie alebo vás upozornili, že musíte vykonať akciu nutnú na zachovanie aktívneho stavu vášho účtu. Ak ste registrovaným členom , spracovávame údaje na tento účel z dôvodu plnenia zmluvy o registrovanom členstve – dodatečná zľava pre registrovaných člčnov. Ak u nás nakupujete ako nečlen, spracovávame tieto údaje z dôvodu oprávneného záujmu, ktorý spčíva v oprávnenom záujme spoločnosti JMI TRADE s.r.o. , ako je opísané vyššie.

       Zlepšovanie služieb. Údaje používame na neustále zlepšovanie našich služieb a systémov vrátane pridávania nových funkcií a zároveň s cieľom robiť informované rozhodnutia za použitia súhrnných analýz a business inteligencie, to všetko na základe nášho oprávneného záujmu odvíjajúceho sa od slobody podnikania a spočívajúceho v nevyhnutnosti zlepšovania poskytovaných služieb kvôli úspechu v hospodárskej súťaži. Aby sme zaistili dostatočnú ochranu vašim právam a záujmom, používame na účely zlepšovania osobné údaje v anonymizovanej podobe.

       Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov. Údaje môžeme spracovávať aj z oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany a bezpečnosti našich systémov a našich zákazníkov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.

       Kamerové záznamy. JMI TRADE s.r.o. umiestnila do priestoru svojej značkovej predajne Missha Žilina  kamery z dôvodu ochrany oprávnených záujmov spoločnosti JMI TRADE s.r.o. Priestory, kde sú kamery umiestnené, sú vždy označené upozornením.

 

 

       Marketingové ponuky.

       Newsletter na e-mail (obchodné oznámenie)

       Zasielame vám obchodné oznámenie o nových produktech , predajných akciách a službách.

       Tieto obchodné oznámenia môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom e-maile. Na odhlásenie sa z odberu môžete tiež priamo kontaktovať náš zákaznícky servis.

       V prípade, že odoberanie obchodných oznámení odhlásite, nebudeme naďalej vaše elektronické kontakty na tieto účely využívať. Začneme ich opäť využívať, pokiaľ ich zaregistrujete alebo si ich výslovne vyžiadate.

       Nevykonávame plne automatizované spracovanie, ktoré by pre vás malo právne účinky.

       Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, údaje spracovávame na základe vášho súhlasu.

       Máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti týmto spracovaniam. Kontaktné údaje sú uvedené na konci tohto dokumentu.

       V prípade, že máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou JMI TRADE s.r.o., a to na účely zaistenia lepšej prevádzky internetových stránok www.missha.sk a na účely internetovej reklamy spoločnosti stránok www.missha.sk. Viac informácií nájdete v samostatnej kapitole tohto dokumentu.

 

1.3.  Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, plnenia zmluvy o registrovanom členstve, na základe oprávneného záujmu,  alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas.

       a) sesterským spoločnostiam a spracovateľom na základe plnenia kúpnej zmluvy alebo zmluvy o registrovanom členstve pre výkon interných procesov a postupov

       b) spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty, poskytovateľom platobných služieb s cieľom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky, plnenia kúpnej zmluvy

       c) prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy

       d) ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám zapojeným do spracovania dát;

       e) tretím stranám, napr. právnym zástupcom, súdom s cieľom vymáhania alebo uzavretia akejkoľvek zmluvy s vami;

       f) verejným orgánom (napr. polícia)

Pokiaľ tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesie za tieto spracovania správca zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

 

2.   Zákaznícke konto a nákup bez registrácie

       a) V rámci uzavretia zmluvy o registrovanom členstve vám zakladáme zákaznícke konto, ktoré je zabezpečené heslom. V rámci zákazníckeho konta získavate priamy prístup k svojim údajom vrátane ich editácie a môžete takto nahliadať do svojich údajov o dokončených aj nedokončených objednávkach a upravovať zasielanie newslettera. Prostredníctvom zákazníckeho konta môžete takisto spravovať svoje osobné údaje a zasielanie newslettera.

       b) Pokiaľ si neprajete založiť pre uskutočnenie nákupu zákaznícke konto, môžete v našom e-shope takisto nakúpiť bez registrácie, t. j. ako nečlen.

       c) Máte právo ukončiť registráciu  v súlade s príslušnými obchodnými podmienkami.

3.   Zabezpečenie osobných údajov a obdobie uchovávania

3.1.  Zabezpečenie osobných údajov

       a) Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.

       b) U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.